marți, 29 octombrie 2013

Ghidul educaţiei sexuale pentru părinţii care au copii între 3 şi 18 ani


PLANUL DE ACŢIUNE PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DEZVOLTĂRII ACTIVITĂŢII EDUCATIVE FORMALE SI NON- FORMALE IN SCOALA GIMNAZIALA NR 27

DIRECTII DE ACTIUNE

1. ABORDAREA COMPLEMENTARĂ ÎN PROIECTAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE
·         Măsura. Dezvoltarea abordărilor intra-, cross- şi extracurriculare în procesul instructiv – educativ
Acţiuni:
  • Proiectarea aplicaţiilor practice în forma activităţilor utile în viaţa cotidiană;
  • Proiectarea activităţilor extraşcolare ca modalitate eficientă de realizare a feedback-ului activităţii didactice derulate la clasă.
Responsabili: directorul, coordonatorul pentru programe si proiecte educative, cadrele didactice
Termen: anual si semestrial

2. REALIZAREA UNUI RAPORT ECHILIBRAT ÎNTRE CONŢINUTUL EDUCATIV ŞI CEL ŞTIINŢIFIC ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE PREDARE - ÎNVĂŢARE
·         Măsura  Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învăţare
Acţiuni:
  • Introducerea obligatorie, în diferite etape ale lecţiei, a elementului educativ, în mod sistematic, coerent şi integrat.
  • Utilizarea elementului educativ ca punct de plecare în implementarea abordării cross-curriculare.
Responsabili: cadrele didactice
Termen: permanent
3. RACORDAREA CONŢINUTULUI ÎNVĂŢĂRII ŞI A DIDACTICILOR  LA TENDINŢELE DE DEZVOLTARE ALE SOCIETĂŢII
·         Măsura  Permanenta actualizare a conţinutului învăţării pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare individuala generate de societatea cunoaşterii;

Acţiuni
  • Introducerea elementului ştiinţific actualizat în conţinutul învăţării pentru cresterea interesului elevilor în procesul instructiv – educativ;
  • Dimensionarea acestuia cu latura educativă/de natură pragmatică;
  • Introducerea în oferta educaţională a disciplinelor opţionale conform intereselor de cunoaştere ale elevilor şi intereselor comunităţii.
Responsabili: directorii, cadrele didactice
Termen: permanent

·         Măsura: Utilizarea cu preponderenţă a metodelor activ – participative centrate pe elev
Acţiuni:
  • Implementarea metodelor activ – participative pentru cresterea calităţii rezultatelor învăţării
Responsabili: cadrele didactice     
Termen: permanent


·         Măsura:   Redimensionarea orei de consiliere şi orientare/dirigenţie din perspectiva valenţelor educaţiei de impact
Acţiuni:

o   Actualizarea conţinutului activităţilor de învăţare, aplicarea programelor de consiliere si orientare  in vigoare , in orele de dirigentie;

o   Integrarea componentelor şi subcomponentelor educaţiei şi racordarea acestora la problematica de actualitate;
o   Realizarea unui studiu referitor la nevoile în educaţia de tip formal şi non-formal.
Responsabili:  directorul, coordonatorul pentru programe si proiecte educative, dirigintii
Termen: permanent4. COMPLEMENTARIZAREA EDUCAŢIEI FORMALE CU CEA NON-FORMALĂ PRIN INIŢIEREA DE ACTIVITĂŢI EDUCATIVE INTERDISCIPLINARE DIVERSE
·         Măsura  Restructurarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare în funcţii de priorităţile în educaţie la nivel local
·         Acţiuni
o   Elaborarea planului de activităţi educative şcolare şi extraşcolare pe baza propunerilor transmise de cadrele didactice, elevii si parintii elevilor; 
o   Organizarea de întruniri de diseminare şi schimburi de experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare la nivelul comisiilor metodice;
o   Organizarea de concursuri de proiecte  educative şcolare şi extraşcolare.
Responsabili: coordonatorul pentru programe si proiecte educative, echipele de proiect, coordonatorul Consiliului Elevilor
  Termen: anul scolar 2012-2013

5. RECUNOAŞTEREA EDUCAŢIEI NON-FORMALE CA DIMENSIUNE FUNDAMENTALĂ A PROCESULUI INSTRUCTIV – EDUCATIV
·         Măsuri
                Întărirea statutului educaţiei non-formale ca spaţiu de dezvoltare personală;
Recunoaşterea educaţiei non-formale ca spaţiu aplicativ pentru educaţia formală;
Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative extraşcolare şi extracurriculare prin multiplicarea programelor şi proiectelor educative internaţionale;
Creşterea vizibilităţii eficienţei educaţiei non-formale prin prevenirea şi reducerea fenomenelor antisociale, de abandon şcolar, absenteism
Acţiuni
o   Proiectarea activităţilor de învăţare pentru valorizarea creativitatii elevilor
o   Iniţierea şi dezvoltarea activităţilor de învăţare inter-cercuri/ateliere
o   Derularea de proiecte parteneriale şcoală – comunitate locala
o   Accesarea de proiecte europene în parteneriat şcoală – comunitate locala
o   Iniţierea de programe parteneriale şcoală – comunitate locala pentru reintegrarea copiilor care au abandonat şcoala;
o   Integrarea unui numar cât mai mare de elevi în proiecte educaţionale prin realizarea unei oferte educaţionale parteneriale atrăgătoare;
o   Dezvoltarea proiectelor de voluntariat educaţional
o   Dezvoltarea proiectelor de dezvoltare comunitară
Responsabili: directorul, directorul, coordonatorul pentru programe si proiecte educative, cadrele didactice

sâmbătă, 12 octombrie 2013

Principiile democrației


Copiii învață principiile democrației. Și e abia începutul!
Se-aude acolo sus? Se-aude?

marți, 17 septembrie 2013

Back to school! :)


Back to school!
Sunteți frumoși, inteligenți, creativi, talentați... Vă doresc să găsiți interesantă fiecare zi din noul an școlar! 

Cu drag!


PS.

Orarul Cabinetului de Consiliere: Luni și Marți – 9-14; Miercuri și Joi – 10-12.
Miercuri și joi – 12-14 – cultură civică (clasele 7 B, 8 A, 8 B, 8 C)

ADHD. Un ghid pentru cadrele didactice care lucrează cu copii cu CES (ADHD)

marți, 14 mai 2013

Consilierea şcolarăConsilierea şcolară este o variantă particulară a consilierii psihologice.

Prin consilierea şcolară se urmăreşte sprijinirea elevilor în amplul proces de construire a caracterului, evitarea problemelor de comportament, corelarea intereselor personale cu cele impuse de statutul de elev, şi nu în ultimul rând, orientarea în alegerea carierei.

Consilierea ca intervenţie în criză survine după apariţia situaţiei de criză, şi are ca scop soluţionarea, pe termen scurt, prin fixarea asupra problemei şi utilizarea tehnicilor de intervenţie în criză.

Consilierea ca remediere are ca scop corectarea anumitor carenţe comportamentale şi evitarea agravării lor prin învăţarea unor abilităţi sociale, fie inexistente, fie insuficient dezvoltate.

Consilierea ca prevenţie presupune anticiparea, informarea şi prevenirea manifestării unor probleme cunoscute ca având risc crescut de apariţie: fumatul, consumul de alcool şi droguri etc.

Consilierea ca dezvoltare personală înseamnă identificarea şi dezvoltarea acelor capacităţi şi abilităţi care vor contribui la succesul adaptării şcolare şi sociale.