marți, 29 octombrie 2013

Ghidul educaţiei sexuale pentru părinţii care au copii între 3 şi 18 ani


PLANUL DE ACŢIUNE PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DEZVOLTĂRII ACTIVITĂŢII EDUCATIVE FORMALE SI NON- FORMALE IN SCOALA GIMNAZIALA NR 27

DIRECTII DE ACTIUNE

1. ABORDAREA COMPLEMENTARĂ ÎN PROIECTAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE
·         Măsura. Dezvoltarea abordărilor intra-, cross- şi extracurriculare în procesul instructiv – educativ
Acţiuni:
  • Proiectarea aplicaţiilor practice în forma activităţilor utile în viaţa cotidiană;
  • Proiectarea activităţilor extraşcolare ca modalitate eficientă de realizare a feedback-ului activităţii didactice derulate la clasă.
Responsabili: directorul, coordonatorul pentru programe si proiecte educative, cadrele didactice
Termen: anual si semestrial

2. REALIZAREA UNUI RAPORT ECHILIBRAT ÎNTRE CONŢINUTUL EDUCATIV ŞI CEL ŞTIINŢIFIC ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE PREDARE - ÎNVĂŢARE
·         Măsura  Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învăţare
Acţiuni:
  • Introducerea obligatorie, în diferite etape ale lecţiei, a elementului educativ, în mod sistematic, coerent şi integrat.
  • Utilizarea elementului educativ ca punct de plecare în implementarea abordării cross-curriculare.
Responsabili: cadrele didactice
Termen: permanent
3. RACORDAREA CONŢINUTULUI ÎNVĂŢĂRII ŞI A DIDACTICILOR  LA TENDINŢELE DE DEZVOLTARE ALE SOCIETĂŢII
·         Măsura  Permanenta actualizare a conţinutului învăţării pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare individuala generate de societatea cunoaşterii;

Acţiuni
  • Introducerea elementului ştiinţific actualizat în conţinutul învăţării pentru cresterea interesului elevilor în procesul instructiv – educativ;
  • Dimensionarea acestuia cu latura educativă/de natură pragmatică;
  • Introducerea în oferta educaţională a disciplinelor opţionale conform intereselor de cunoaştere ale elevilor şi intereselor comunităţii.
Responsabili: directorii, cadrele didactice
Termen: permanent

·         Măsura: Utilizarea cu preponderenţă a metodelor activ – participative centrate pe elev
Acţiuni:
  • Implementarea metodelor activ – participative pentru cresterea calităţii rezultatelor învăţării
Responsabili: cadrele didactice     
Termen: permanent


·         Măsura:   Redimensionarea orei de consiliere şi orientare/dirigenţie din perspectiva valenţelor educaţiei de impact
Acţiuni:

o   Actualizarea conţinutului activităţilor de învăţare, aplicarea programelor de consiliere si orientare  in vigoare , in orele de dirigentie;

o   Integrarea componentelor şi subcomponentelor educaţiei şi racordarea acestora la problematica de actualitate;
o   Realizarea unui studiu referitor la nevoile în educaţia de tip formal şi non-formal.
Responsabili:  directorul, coordonatorul pentru programe si proiecte educative, dirigintii
Termen: permanent4. COMPLEMENTARIZAREA EDUCAŢIEI FORMALE CU CEA NON-FORMALĂ PRIN INIŢIEREA DE ACTIVITĂŢI EDUCATIVE INTERDISCIPLINARE DIVERSE
·         Măsura  Restructurarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare în funcţii de priorităţile în educaţie la nivel local
·         Acţiuni
o   Elaborarea planului de activităţi educative şcolare şi extraşcolare pe baza propunerilor transmise de cadrele didactice, elevii si parintii elevilor; 
o   Organizarea de întruniri de diseminare şi schimburi de experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare la nivelul comisiilor metodice;
o   Organizarea de concursuri de proiecte  educative şcolare şi extraşcolare.
Responsabili: coordonatorul pentru programe si proiecte educative, echipele de proiect, coordonatorul Consiliului Elevilor
  Termen: anul scolar 2012-2013

5. RECUNOAŞTEREA EDUCAŢIEI NON-FORMALE CA DIMENSIUNE FUNDAMENTALĂ A PROCESULUI INSTRUCTIV – EDUCATIV
·         Măsuri
                Întărirea statutului educaţiei non-formale ca spaţiu de dezvoltare personală;
Recunoaşterea educaţiei non-formale ca spaţiu aplicativ pentru educaţia formală;
Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative extraşcolare şi extracurriculare prin multiplicarea programelor şi proiectelor educative internaţionale;
Creşterea vizibilităţii eficienţei educaţiei non-formale prin prevenirea şi reducerea fenomenelor antisociale, de abandon şcolar, absenteism
Acţiuni
o   Proiectarea activităţilor de învăţare pentru valorizarea creativitatii elevilor
o   Iniţierea şi dezvoltarea activităţilor de învăţare inter-cercuri/ateliere
o   Derularea de proiecte parteneriale şcoală – comunitate locala
o   Accesarea de proiecte europene în parteneriat şcoală – comunitate locala
o   Iniţierea de programe parteneriale şcoală – comunitate locala pentru reintegrarea copiilor care au abandonat şcoala;
o   Integrarea unui numar cât mai mare de elevi în proiecte educaţionale prin realizarea unei oferte educaţionale parteneriale atrăgătoare;
o   Dezvoltarea proiectelor de voluntariat educaţional
o   Dezvoltarea proiectelor de dezvoltare comunitară
Responsabili: directorul, directorul, coordonatorul pentru programe si proiecte educative, cadrele didactice

sâmbătă, 12 octombrie 2013

Principiile democrației


Copiii învață principiile democrației. Și e abia începutul!
Se-aude acolo sus? Se-aude?