duminică, 11 noiembrie 2012

METODE INTERACTIVE DE PREDARE CARE POT FI FOLOSITE LA ORELE DE CONSILIERE SI ORIENTARE 1. ACVARIUL – scopul acestei metode este de a da posibilitatea cât mai multor membri ai grupului să participe si să discute opiniile lor faţă de un subiect dat. Se poate aplica cu succes în abordarea temelor legate de educaţia pentru mediu şi a modalităţilor de organizare a timpului liber.
 2. BRAINSTORMING – are ca scop facilitarea găsirii celei mai bune şi mai adecvate soluţii a unei probleme de rezolvat, prin mobilizarea tuturor participanţilor la discuţie, stimulând astfel creativitatea de grup, exprimarea şi afirmarea opiniilor personale.
 3. CIORCHINELE – este o metodă de brainstorming neliniară care stimulează găsirea conexiunilor dintre idei.
 4. CONVERSAŢIA – este o convorbire sau un dialog între profesor şi elevi, prin care se stimulează şi se dirijează activitatea de învăţare a acestora.
 5. CUBUL – se foloseste atunci când se doreşte explorarea unui subiect, a unei situaţii din mai multe perspective. Elevii au posibilitatea  de a-şi dezvolta competenţele necesare unor abordări complexe şi integratoare.
 6. DEZBATEREA – este un schimb reciproc şi organizat de idei, informaţii, păreri, impresii, critici, propuneri în jurul unei teme sau chestiuni determinate în scopul examinării şi clarificării în comun a unor noţiuni şi idei.
 7. INTERVIUL GRUPULUI CREATIV – urmăreşte să stimuleze imaginaţia elevilor, transpunând problema în formă ipotetică.
 8. JOCUL DE ROL – se bazează pe ideea că se poate învăta şi prin interpretarea unor personaje în cadrul unui scenariu
 9. SIMULAREA- prezentarea unei situaţii păstrându-se identitatea participanţilor
 10. METODA 6-3-5 – elevii sunt împărţiţi în grupe de câte 6, un elev formulează trei idei, care sunt îmbunătăţite de ceilalti cinci.
 11. METODA FRISCO – scopul este identificarea problemelor complexe şi dificile şi rezolvarea lor pe căi simple şi eficiente.
 12.  METODA PIRAMIDEI – îmbină activitatea individuală cu cea de grup. Exerciţiul începe cu fiecare elev şi se termină prin a implica toată clasa.
 13. MOZAICUL –  presupune învăţarea prin cooperare la nivelul unui grup şi predarea achiziţiilor dobândite de către fiecare membru al grupului unui alt grup.
 14. POVESTIREA – este o expunere orală, sub formă de naraţiune, sau descriere prin intermediul căreia sunt înfăţisate fapte, evenimente, întâmplări pe care elevii nu le pot cunoaşte altfel.
 15. PROBLEMATIZAREA – învăţarea centrată pe probleme este o direcţie relativ nouă în educaţie, care vizează o contextualizare a învăţării, incitând elevii la considerarea şi rezolvarea de probleme ale lumii reale.
 16.  REUNIUNEA – DISCUŢIA PANEL – este o metodă intuitivă, care pune în valoare competenţele unui grup de elevi dintr-o clasă (panel – grup, masă rotundă).
 17. ŞTIU-VREAU SĂ ŞTIU-AM ÎNVĂŢAT – cu grupuri mici sau cu întreaga clasă, se trece în revistă ceea ce elevii ştiu deja despre o anumită temă şi apoi se formulează întrebări la care se aşteaptă găsirea răspunsului în lecţie.
 18.  STUDIUL DE CAZ – Din punct de vedere metodologic, cercetarea are în vedere: aspectele de studiat/ întrebările la care se caută un răspuns; informaţiile relevante; informaţiile care trebuie strânse; modul de analiză a datelor. Pentru a strânge date se folosesc: observări directe sau observări ale participanţilor, interviuri, protocoale, teste, analiză de surse (scrise, orale, artefacte).
 19. TURUL GALERIEI – presupune evaluarea interactivă şi profund formativă a produselor realizate de grupuri de elevi.
 20. METODA PROIECTELOR – identificarea şi soluţionarea problemelor într-un cadru eficient.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu